Política legal

A la nostra escola es prenem de la manera més professional que sabem la protecció de les teves dades de caràcter personal. Per això volem protegir la privacitat de qualsevol dada que ens facilitis per així complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’objectiu d’aquesta política és informar-te sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització que afectin a les teves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

1. Associació Espai per als Infants

Direcció postal: Masia de Can Puigdemir
Urbanització Can Puigdemir
08471 – Vallgorguina (Barcelona)
CIF: G-63956601
Telf. 93.867.93.35  –  671.36.90.41
escola@waldorfvallgorguina.com

Inscrita en el Departament de Justícia amb el tipus: Associació, amb el núm. d’inscripció: 26775-J/1

La nostra adreça web és: http://waldorfvallgorguina.com i http://escolawaldorfvallgorguina.cat

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:
No es disposa de Delegat.

Allotjament Web

El nostre web està allotjat a l’empresa alemana HETZNER. Hetzner Online utilitza exclusivament energia de fonts renovables per alimentar els servidors dels seus centres de dades.

2. Usuaris

Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic. L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest
accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. Ús del web

http://waldorfvallgorguina.com/http://escolawaldorfvallgorguina.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de *ASSOCIACIO *ESPAI PER *ALS *INFANTS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en l xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no
serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

5. Continguts. Propietat intel.lectual i industrial

El TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, El TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per *terceos no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
 • L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
 • En cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

7. Modificació d’aquest avís legal i durada

EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

8. Enllaços

En el cas que en http://waldorfvallgorguina.com s’incloguessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests enllaços i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Drets d’exclusió

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

10. Generalitats

EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols de _____.

12. Menors d’edat

http://waldorfvallgorguina.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, ASSOCIACIÓ ESPAI PER ALS INFANTS no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

Mesures de seguretat.- SSL

El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL («Secure Sockets Layer»). Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Darrera actualització: 26.nov.2020